Teised uuringud

Mikrokliima ja keskkonna alased uuringud

Mikrokliima ja keskkonna teemadel on toimunud järgmised rakendusuuringud.

 1. Sõnnikuhoidlatest välisõhku lenduvate lämmastik- (NOx, NH3) ja väävliühendite (H2S) emissioonifaktorite määramine (2010-2012; finantseerija: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Uuringu eesmärgid:

 • hinnata tegelikku saasteainete (ammoniaak, väävelvesinik ja dilämmastikoksiid) lendumist erinevat tüüpi sõnnikuhoidlatest;
 • vastavate (olemasolevate) emissioonifaktorite täpsustamine;
 • pindalaühikust lähtuvate emissioonifaktorite leidmine.
 1. Ventilatsiooni mahtkiiruse määramine loomuliku ventilatsiooniga vabapidamisega veiselautades  (2011-2013; finantseerija: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Uuringu eesmärgid:

 • praktikas kasutava võrrandi koostamine ventilatsioonimahu arvutamiseks loomuliku ventilatsiooniga vabapidamisega veiselautadest;
 • vastavate keskmiste väärtuste määramine (m3/h/loom) suviseks ja talviseks perioodiks.

 

 1. Veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite uuendamine ja täiendamine, (2012-2014; finantseerija: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Uuringu eesmärgid:

 • veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite uuendamine loomapidamishoone (eeskätt vabapidamine) ning sõnnikuhoidla tasemel;
 • saasteainete (ammoniaak, väävelvesinik) emissioonifaktorite määramine veiselautades.

Rahvusvaheline koostöö

 1. Programm INTERREG - Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management  (Baltic Manure), kestus 2011-2013.

Programmi eesmärgiks on leida sõnniku kasutamise alternatiivseid variante, eelkõige pidades silmas keskkonnahoidu. Osa uuringutest viiakse läbi katsefarmi baasil.

 1. Projekt PROGRASS - mitme riigi teadlaste koostöö raames toimus farmi juures selleks spetsiaalselt kohale toodud seadet kasutades katse bioenergia tootmiseks rohumassist. Katse tulemusi on kasutatud väljaandes Bioresource Technology avaldatud artikli koostamisel (Bioresource Technology 118 (2012) 332-342).

Aretuse 6, Märja, Tähtvere vald, Tartu maakond
Telefon: 5132703, e-post: birgit.aasmaeemu.ee